Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.
Blue Icon (Tianjin) Technology Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์

ข่าวและบล็อก

ติดต่อเรา

  • F9, Macalline Business Center, No. 29, Heiniucheng Rd., Hexi District, Tianjin, China
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: sales@bit-cctv.com
  • โทรศัพท์: +86-186-2272-9230

นโยบายการรับประกัน


เงื่อนไขการรับประกันทั่วไปและ บิตกล้องวงจรปิดเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆที่บกพร่องจะถูกจำกัดโดยการตัดสินใจของเราที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเราเอง ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีบิตกล้องวงจรปิดจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการขายการซื้อหรือการใช้ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์หรือไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการละเมิดการรับประกันสัญญาหรือละเลยแม้ว่าบิต ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีความรับผิดของเราไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการผิดสัญญาหรือรับประกันการละเลยหรือทฤษฎีความรับผิดที่เข้มงวดจะต้องไม่เกินราคาซื้อที่จ่ายสำหรับ ระยะเวลาการรับประกัน

ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของเรามีการรับประกันสำหรับเดือน ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นภายในเจ็ดวันหลังจากได้รับหรือลงนามในสินค้าที่ส่งมอบให้กับผู้ซื้อไม่ครอบคลุมการรับประกันและนโยบาย RMA ของบิตกล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุมต่อไปนี้ บิตกล้องวงจรปิดจะให้การสนับสนุนที่เป็นไปได้และบริการค่าใช้จ่าย -1 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากเหตุสุดวิสัย u07 2 ซ่อมแซมหรือพยายามซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกจากบิตกล้องวงจรปิดรับรองช่างเทคนิคหรือบุคลากรที่ไม่ได้รับการสอนโดยบิตกล้องวงจรปิดเทคนิค

3 อุบัติเหตุเช่นตกหรือล้นใช้ผิดการละเลยไฟน้ำฟ้าผ่าหรือกิจกรรมธรรมชาติอื่นๆ4 การปรับเปลี่ยนหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

5 บิตกล้องวงจรปิดจะให้การสนับสนุนการบำรุงรักษาฟรีที่จำเป็นสำหรับชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ไม่ได้ให้บริการในผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกินระยะเวลาการรับประกัน ในกรณีใดๆผลิตภัณฑ์จะถือว่าเป็น ไม่สามารถแก้ไขได้ บริการของเราจะสิ้นสุดลง ตามนโยบายการรับประกันของเรา u07-bit-cctv ให้บริการ RMA สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องที่ซื้อโดยตรงจากเราในช่วงระยะเวลาการรับประกัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม RMA ของเรากรุณาติดต่อตัวแทนการขายของคุณ